Søkerveiledning

Hva kan jeg søke på

 

SØKERVEILEDNING:

Stiftelsen Kjell Holm har som formål å støtte kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund. Stiftelsen bidrar til tiltak som gjør Ålesund til en bedre by å bo i, og spesielt til prosjekter som er med på å skape aktivitet i byens sentrum.  Stiftelsen foretar to typer tildelinger på bakgrunn av søknader:

Prosjektmidler tildeles lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner, knyttet til konkrete prosjekter.

Kulturstipend tildeles talenter innenfor utøvende og skapende virksomhet. Støtten kan være til utdanning, videreutdanning eller andre tiltak som gir mulighet til videreutvikling.

Frister og generell informasjon:

For å få søknaden vurdert må den leveres innen søknadsfristene, som er (NB! Merk klokkeslett):

• 1. mars kl. 1500: (blir behandlet i løpet av mars)
• 1. september kl. 1500: (blir behandlet i løpet av september)

Søknader som ikke er mottatt innen søknadsfristen, blir ikke behandlet.

Søknader til arrangement / prosjekter må leveres på et tidspunkt som gir rom for én måneds søknadsbehandling før det omsøkte opplegget finner sted.

Avslag begrunnes ikke og offentligjøres heller ikke. Stiftelsen offentliggjør alle mottakere, men ikke beløpet.

Etter tildelingen skal mottakeren sende inn utbetalingsanmodning med starttidspunkt for prosjektet.

Ved fullført prosjekt sendes sluttrapport i elektronisk form, via «Min Side». Før stiftelsen har mottatt sluttrapport for fullført prosjekt, er det ikke mulig å sende inn ny søknad.

Vi støtter:

 • Konkrete, definerte prosjekter med
  • gjennomførbar fremdriftsplan
  • gjennomarbeidet budsjett
  • klar formulering om måloppnåelse
  • relevant dokumentasjon, for eksempel CV og/eller referanser fra organisasjoner eller fagpersonell

Vi støtter ikke:

 • Faste driftskostnader og ordinært vedlikehold
 • Fullførte prosjekter
 • Større prosjekter som har stiftelsen som eneste finansieringskilde, vil normalt ikke få støtte

 Prosjektmidler – informasjon om søknadsskjema.

Det digitale skjemaet er bygget opp med en trinnvis gjennomgang av feltene du må fylle ut. Det ligger kontrollsjekk på en del obligatoriske felt som du må fylle ut for å sende skjemaet. Disse er merket. Det er mulig å starte på utfyllingen av et skjema og mellomlagre det, for så å hente det frem igjen ved en senere anledning.

Søkere anbefales å ha alle relevante opplysninger klare før utfylling av søknadsskjema. Eventuell dokumentasjon som budsjett, CV og referanser kan ikke ettersendes, men må legges ved.

Alle prosjektsøknader skal inneholde finansieringsplan.
Finansieringsplan: egenfinansiering, prosjektets eventuelt antatte inntekter, annen støtte som det er gitt tilsagn om, dokumentasjon/kopier av andre søknader som er sendt, men ikke besvart.Budsjett: prosjektets kostnader fra start til fullføring.

Finansieringsplan / budsjett må være i balanse for at søknadsskjema skal kunne lagres og sendes inn.

 Kulturstipend – informasjon om søknadsskjema:

Det digitale skjemaet er bygget opp med en trinnvis gjennomgang av feltene du må fylle ut. Det ligger kontrollsjekk på en del obligatoriske felt som du må fylle ut for å sende skjemaet. Disse er merket. Det er mulig å starte på utfyllingen av et skjema og mellomlagre det, for så å hente det frem igjen.

Søkere anbefales å ha alle relevante opplysninger klare før utfylling av søknadsskjema. Eventuell dokumentasjon som budsjett, CV og referanser kan ikke ettersendes, men må legges ved.

Alle søknader om kulturstipend skal inneholde budsjett som beskriver prosjektets kostnader fra start til fullføring. Budsjettet må være i balanse for at søknadsskjema skal kunne lagres og sendes inn.

Fysiske vedlegg:

Fysiske vedlegg i form av publiserte bøker, hefter, CD etc. kan sendes til Stiftelsen. Disse vil ikke bli returnert. Adressen er: Stiftelsen Kjell Holm, Molovegen 12, 6004 Ålesund.

Sluttrapport:

Alle som får tildelt midler fra Stiftelsen, skal utarbeide en sluttrapport som inneholder sluttregnskap/oversikt over anvendte midler. Ved sluttrapportering av aktivitetsrettede prosjekter, ønskes også opplysninger om grad av måloppnåelse. Sluttrapporten leveres elektronisk via «Min Side», og skal være levert i god tid før eventuelle nye søknader. Vi oppfordrer til at det vedlegges bilder som dokumenterer prosjekter, slik at disse eventuelt kan brukes i stiftelsens informasjonsarbeid.

SPØRSMÅL OG SVAR:

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner hjemmehørende i Ålesund kan søke. Andre kan søke om midler for gjennomføring av prosjekter i Ålesund.

Brukernavn?

Lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner med eget enkeltpersonforetak benytter organisasjonsnummer som brukernavn.

Enkeltpersoner uten enkeltpersonforetak bruker epost-adresse som brukernavn.

Hva kan jeg søke på?

Støtte til prosjekter innenfor kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak som er knyttet til Ålesund by (prosjektmidler).

Utdanning/videreutvikling innenfor skapende og utøvende virksomhet knyttet til Ålesund by (kulturstipend).

Når får jeg svar på søknaden?

Søknader med søknadsfrist henholdsvis 1. mars klokken 15 og 1. september klokken 15 vil bli behandlet i løpet av mars og i løpet av september.

Kan jeg søke utenom søknadsfrist?

Nei. Søknader blir behandlet kun i mars og i september, og kun de søknader som kommer inn før søknadsfristens utløp. Søker må opprette en brukerprofil (MIN SIDE) og fylle ut søknadsskjemaet på Stiftelsens nettside.

Kan jeg fylle ut feltet med navn på søkeren selv?

Søknadsskjemaet er knyttet opp mot Brønnøysundregisteret. Når du fyller ut med ditt organisasjonsnummer, lastes navn på søker automatisk opp. Du kan i feltet «Avdeling i organisasjonen» spesifisere mer om søkeren.

Hvordan vet jeg at søknaden har kommet frem?

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsiden vår, skal du motta en epost med bekreftelse på at den er mottatt. Bekreftelsen kommer til epost-adressen som er oppgitt på søknadsskjemaet. Hvis du ikke mottar bekreftelse i løpet av en time, bør du sende en forespørsel per epost til sekretariat@stiftelsenkjellholm.no slik at vi får sjekket hvorvidt søknaden er registrert.

Hvordan får jeg utbetaling av tildelt beløp?

Logg inn på Min Side og send inn utbetalingsanmodning.

Må vi ha eget organisasjonsnummer?

Ja, alle lag, foreninger og organisasjoner som søker må ha eget organisasjonsnummer. Dette fås ved å sende inn en samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene.

Link til Tips til hvordan du registrerer lag og foreninger: https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/tips-til-hvordan-du-registrerer-lag-eller-forening/

Hvorfor får jeg ikke til å sendes inn søknadsskjema?

Er finansieringsplanen / budsjettet du har fylt ut i balanse? Både dine inntekter og kostnader må være fylt ut og være i balanse (like mye inn som ut). Eksempel: