Søkerveiledning

Hva kan jeg søke på?

 

OBS: For full funksjonalitet på «Min side» anbefales det at man bruker Google Chrome nettleser.

SØKERVEILEDNING:

Stiftelsen Kjell Holm har som formål å støtte prosjekt av kulturell og/eller samfunnsgagnlig art i Ålesund. Stiftelsen bidrar til tiltak som gjør Ålesund til en bedre by å bo i, og spesielt til prosjekter som er med på å skape aktivitet i byens sentrum.  Stiftelsen foretar to typer tildelinger på bakgrunn av søknader:

Prosjektmidler tildeles lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner knyttet til konkrete prosjekter.

Kulturstipend tildeles talenter innenfor utøvende og skapende virksomhet. Støtten kan være til utdanning eller videreutvikling innen skapende eller utøvende kulturell virksomhet.

Frister og generell informasjon:

For å få en søknad vurdert den leveres innen utgangen av søknadsfristen, som er (NB! merk klokkeslett):

1. mars kl. 15.00: (behandlingstid ca. en måned)
1. oktober kl. 15.00: (behandlingstid ca. en måned)

Søknader som ikke er mottatt innen søknadsfristen, blir ikke behandlet.

Søknader til arrangement / prosjekt må leveres på det tidspunktet (1. mars eller 1. oktober) som gir rom for minst én måneds søknadsbehandling før det omsøkte opplegget finner sted.

Avslag begrunnes ikke og offentligjøres heller ikke. Stiftelsen offentliggjør alle mottakere, men ikke størrelsen på tildelingen.

Etter eventuell tildeling skal mottakeren sende anmodning om utbetaling, med starttidspunkt for prosjektet og tidspunkt for antatt fullført prosjekt.

Ved fullført prosjekt sendes sluttrapport i elektronisk form, via «Min Side». Før stiftelsen har mottatt sluttrapport for fullført prosjekt, eventuelt mellomrapport om fremdrift i prosjektet, vil ny søknad bare unntaksvis bli vurdert.

Vi støtter:

 • Konkrete, definerte prosjekter med
  • gjennomførbar fremdriftsplan
  • gjennomarbeidet budsjett (både inntekter og utgifter)
  • klar formulering om måloppnåelse
  • relevant dokumentasjon, for eksempel CV og/eller referanser fra organisasjoner eller fagpersoner

Vi støtter ikke:

 • Faste driftskostnader / ordinært vedlikehold
 • Fullførte prosjekter
 • Større prosjekter som har stiftelsen som eneste finansieringskilde; slike vil normalt ikke få støtte.

 Prosjektmidler – informasjon om søknadsskjema:

Det digitale skjemaet er bygget opp med en trinnvis gjennomgang av feltene du må fylle ut. Det ligger kontrollsjekk på en del obligatoriske felt som du må fylle ut for å sende skjemaet. Disse er merket. Det er mulig å starte utfyllingen av et skjema og mellomlagre det, for så å hente det frem igjen.

Søkere anbefales å ha alle relevante opplysninger klar før utfylling av søknadsskjema. Eventuell dokumentasjon som budsjett, CV og referanser kan ikke ettersendes, men må legges ved.

Alle prosjektsøknader skal inneholde finansieringsplan.
Finansieringsplan: egenfinansiering, prosjektets eventuelt antatte inntekter, annen støtte som det er gitt tilsagn om, dokumentasjon/kopier av andre søknader som er sendt, men ikke besvart, o.l.
Budsjett: prosjektets inntekter og kostnader fra start til fullføring.

Finansieringsplan / budsjett må være i balanse for at søknadsskjema skal kunne lagres og sendes inn.

 Kulturstipend – informasjon om søknadsskjema:

Det digitale skjemaet er bygget opp med en trinnvis gjennomgang av feltene du må fylle ut. Det ligger kontrollsjekk på en del obligatoriske felt som du må fylle ut for å sende skjemaet. Disse er merket. Det er mulig å starte på utfyllingen av et skjema og mellomlagre det, for så å hente det frem igjen.

Søkere anbefales å ha alle relevante opplysninger klar før utfylling av søknadsskjema. Eventuell dokumentasjon som budsjett, CV og referanser kan ikke ettersendes, men må legges ved.

Alle søknader om kulturstipend skal inneholde budsjett som beskriver prosjektets inntekter og kostnader fra start til fullføring. Budsjettet må være i balanse for at søknadsskjema skal kunne lagres og sendes inn.

Sluttrapport:

Alle som får tildelt midler fra Stiftelsen, skal utarbeide en sluttrapport som inneholder: a) sluttregnskap, b) oversikt over anvendte midler og c) grad av måloppnåelse.

Sluttrapporten leveres elektronisk via «Min Side». Den som planlegger å levere ny søknad, må sørge for at minimum et foreløpig sluttregnskap fra forrige prosjekt er innsendt i god tid før neste søknadsfrist. Det oppfordres til å legge ved bilder som dokumenterer prosjekter, slik at disse eventuelt kan brukes i stiftelsens informasjonsarbeid.

Håndtering av personopplysninger

Stiftelsen behandler personopplysningene i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket skal beskytte personer mot misbruk av personopplysninger. Du kan lese mer om dette og om hvilke personopplysninger stiftelsen lagrer her.
Det er frivillig å registrere seg som bruker og å søke støtte fra Stiftelsen Kjell Holm. Dersom man ikke ønsker å oppgi opplysninger som kreves for behandlingen av søknaden vil det medføre at søknaden vurderes som ufullstendig og ikke behandles.

SPØRSMÅL OG SVAR:

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner hjemmehørende i Ålesund kan søke. Andre kan søke om midler for gjennomføring av prosjekter i Ålesund.

Brukernavn?

Lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner med eget enkeltpersonforetak benytter organisasjonsnummer som brukernavn.

Enkeltpersoner uten enkeltpersonforetak bruker epost-adresse som brukernavn.

Hva kan jeg søke på?

Støtte til prosjekt av kulturell og/eller samfunnsgagnlig art knyttet til Ålesund by (prosjektmidler).

Utdanning/videreutvikling innenfor skapende og/eller utøvende kulturell virksomhet knyttet til Ålesund by (kulturstipend).

Når får jeg svar på søknaden?

Søknader med søknadsfrist henholdsvis 1. mars kl 15.00 og 1. oktober kl 15.00 vil normalt bli behandlet i løpet av den inneværende måned.

Kan jeg søke utenom søknadsfrist?

Nei. Kun søknader som er kommet inn før søknadsfristen er utløpt, vil bli behandlet. Søkere må opprette en brukerprofil (MIN SIDE) og fylle ut søknadsskjemaet på stiftelsens nettsider [SØKE STØTTE] .

Hvordan vet jeg at søknaden har kommet frem?

Når søknaden er sendt via innsending av søknadsskjemaet på nettsiden vår, skal du motta en epost med bekreftelse på at den er mottatt. Bekreftelsen kommer til epost-adressen som er oppgitt på søknadsskjemaet. Hvis du ikke har mottatt bekreftelse i løpet av en time, bør du sende en forespørsel per epost til sekretariat@stiftelsenkjellholm.no slik at vi får sjekket hvorvidt søknaden er registrert.

Hvordan får jeg finansieringsplan / budsjett i balanse?

Alle inntekter og kostnader skal med, og på inntektssiden tar du også med det beløpet du søker om fra Stiftelsen Kjell Holm.

Hvordan får jeg utbetalt tildelt beløp?

Logg inn på Min Side og send inn utbetalingsanmodning. NB! Hvis et prosjekt ikke er igangsatt innen ett kalenderår etter tildeling av støtte, vil tildelingen bli trukket tilbake, og ny søknad må eventuelt innsendes.

Må vi ha eget organisasjonsnummer?

Ja. Alle lag, foreninger og organisasjoner som søker må ha eget organisasjonsnummer. Dette fås ved å sende inn en samordnet registermelding til Brønnøysundregistrene.

Link til hvordan du registrerer lag og foreninger: https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/tips-til-hvordan-du-registrerer-lag-eller-forening/

Hvorfor får jeg ikke til å sende inn søknadsskjema?

Har du akseptert stiftelsens håndtering av personopplysninger? Hvis ikke, går det ikke an å få sendt inn søknaden.

Er finansieringsplanen / budsjettet du har fylt ut i balanse? Både inntekter og kostnader må være fylt ut og være i balanse (like mye inn som ut). Eksempel: