Stifteren

Kjell T. Holm (1919-2009)

Kjell Holm ble født inn i en kjent kjøpmannsfamilie i Ålesund 13. august 1919.

Hans foreldre var fru Gunvor Holm og konsul Aksel Thalberg Holm. I 1916 ble Aksel Holm disponent i sin fars firma – Oluf Holm AS Ltd. Han utvidet i løpet av de neste 20 årene virksomheten (sild og tran) betydelig både hjemme og ute, og Holm-firmaet ble et av de største industriforetakene i byens historie. 

I 1933 dannet firmaet et nytt selskap, Holms Fryseri og Kjøleanlegg AS, som bygde landets største fryseri i privat regi.

Etter sin fars og sin brors bortgang overtok Kjell Holm i 1950 ledelsen av familiebedriften, men avsluttet virksomheten i løpet av 1960-tallet.

Kjell Holm flyttet til Sveits, hvor han var bosatt til sin død i 2009. Han oppholdt seg også mye i USA, men opprettholdt alltid god kontakt med sin fødeby.

Fra barndommen av hadde Kjell Holm ønske om å bli bonde.  Men skjebnen ville det annerledes. På sin 21-års-dag fikk han middelaldergården Sandbu (Riddersandbu) i Vågå av sine foreldre.
Der tilbrakte han samtlige sommere siden, og gården ble hans livsverk. Gården har 17 hus, og dertil et kapell bygget i 1967 av Kjell Holm på tomta etter en stavkirke.
Etter mange tiår med pietetsfull restaurering ble både gården og kapellet fredet av Riksantikvaren.

Gjennom arbeidet på Sandbu viste Kjell Holm spesiell interesse og forståelse for den norske kulturarven, både når det gjaldt bygninger og innbo. Personlig var også Kjell Holm sterkt opptatt av kunst og estetikk.

For sitt arbeide med Sandbu Sør Nedre i Vågå ble Kjell Holm hedret av Stiftelsen Norsk Kulturarv. Sandbu var en av de første som fikk ”Olavsrosa”.

Kjell Holm mottok også Europa Nostra’s medalje og pris for 2002 den eneste i Europa det året – for fremragende bygningsmessig bevaring av gårdsanlegget Sandbu Søre i Vågå.

Av de generøse gavene Kjell Holm har gitt Ålesund by og mange ålesundere i årenes løp, er Frans Widerbergs glassmalerier og alterbilder i Volsdalen kirke – de mest iøynefallende.

Kjell Holm personlig ga glassmaleriene og 3 alterbilder i perioden 1991–1999. Volsdalskirkens tekstiler ga han personlig i perioden 1995–1997.

Ålesund Rotary har hedret Kjell Holm med Paul Harris Fellow pris.

Ålesundere har hedret Kjell Holm med ”Den gyldne Brostein” i 2004.

”Den gyldne Jugendknute” i gull ble tildelt Kjell Holm ved Ålesund bys 150-års jubileum (1998).
En oppmerksomhet tildelt noen få ålesundere, som har vært med å gjøre byen til det den er uten å søke oppmerksomhet rundt sin egen person.

I 2005 mottok Kjell Holm Ålesund kommunes Hederspris for mangeårig og betydningsfullt engasjement og utviklingsarbeid i form av rause økonomiske midler til beste for kunst, kultur og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund.

 

Kjell Holm gikk bort 25.10.09.

Minneord:

Det var med stort vemod vi mottok meldingen om at Kjell Holm gikk bort under sitt opphold på Malta, vel to måneder etter feiringen av hans 90-års dag i Ålesund 13. august i år.

Som eldste sønn av Gunvor og Aksel Holm var han arving av et av landets største forretningsforetak, tranfirma Oluf Holm AS i Moloveien. Tradisjonen med at arvinger av eksportbedrifter ble sendt til utlandet for språkstudier og for etablering av personlige forretningsforbindelser ble delvis gjort gjeldende også for Kjell. Før krigen oppholdt han seg ved firmaets fabrikker i Gdansk og Frankfurt. Han kom ut av Tyskland så å si med siste tog før Europa var i krig. Men han ble tidlig klar over at han ikke ville bli forretningsmann. Han hadde et ønske om å bli bonde. Som myndighetsgave fikk Kjell Holm middelaldergården Sandbu i Vågå av sine foreldre. Han tok utdanning på landbruksskolen der og gården ble hans livsoppgave og livsverk. I mer enn 65 år restaurerte han og holdt ved like 21 hus, og han bygde et kapell. Alt er fredet av Riksantikvaren. Kjells interesse og kunnskap om både bygninger og innbo av denne del av norsk kulturarv overgås bare av få.

En mørk skygge kom over familiens liv i årene etter krigen, en skygge som Kjell strevde med å komme ut av hele resten av livet. Hans far var ved krigsutbruddet tysk konsul i Ålesund. Han ble anklaget for økonomisk landssvik og for et positivt forhold til NS og okkupasjonsmakten. Samtidig ble han offentlig takket av byens politiske myndigheter, fordi han stoppet tysk innmarsj i Ålesund i flere uker i 1940 ved å gi en personlig garanti for ro og orden i byen. Aksel Holm var kreftsyk og håpet på en rettssak som kunne frifinne ham før han gikk bort. Han fikk ingen rettssak. Mange mente at dette var bevisst trenering fra påtalemaktens side og den uavklarte situasjonen splittet byens befolkning. Tilbake satt en enke og hennes to sønner. Kjells yngre bror Aksel døde så tre år etter i en flyulykke. De vonde minner fra anklagene som faren aldri fikk renvaske seg fra slapp aldri taket i Kjell. De blusset opp igjen i ham i Ålesund kirke under innvielseskonserten av orgel og klokkespill, begge gaver fra far og sønn. Minnet om en far som fikk høre det nye orgelet kun en eneste gang før han kort tid senere ble begravd fra tonene av det samme orgelet, ble sterke for Kjell denne kvelden. Likeså minnet om en mor hvis aftenbønn preger den største klokke i det nye klokkespillet. Den rungende applaus som ble Kjell Holm til del fra en stående forsamling den kvelden, lindret og forsonet. Det ble en velfortjent hyllest på slutten av et langt liv.

Etter brorens bortgang var bare Kjell tilbake for å drive familiefirmaet. Det var en oppgave han ikke var forberedt på og som han avsluttet i løpet av 1960-tallet. Hans interesser lå i det humanistiske og kunstneriske. Først og fremst var han en estetiker, opptatt av blomster og det vakre og skjønne innen malerkunst og folkekunst. Den visuelle opplevelse var viktig for ham.

Kjell Holm tilbrakte flere år i USA etter krigen for å gjenvinne firmaets store eksportmarked. Der traff han Sonja Henie og ble del i selskapslivet i Hollywood. Med stor fortellerglede berettet han stundom om denne tiden. Sunnmørsposten omtalte den gang at Kjell reiste til Amerika for å gifte seg med Sonja. Han valgte imidlertid å bryte forlovelsen da deres interesser var altfor ulike. Men de fortsatte å være nære venner. Forlovelsesgaven fra Sonja, et gull armbåndsur med initialene KH, har vært et av Kjells kjæreste eiendeler og han vernet godt om hennes minne.

Kjell Holms finansielle frihet ga ham anledning til å leve et liv helt ulikt alle andres. Han likte å reise rundt om i verden. Han var trolig 1900-tallets mest vidtfarende ålesunder. I senere år søkte han fortrinnsvis sol og varme av helsemessige årsaker.

Kjell Holms sjenerøsitet overfor kunstnere og samfunns-institusjoner har vært betydelig. Dette var noe han utførte i det stille uten store ord. Stundom var gavene så betydelige at de ble allment kjent. Det er imidlertid i første rekke Ålesund som har nytt godt av hans gode vilje, for kontakten med hjembyen har alltid vært sterk. På sin 75-års dag ble Stiftelsen Kjell Holm opprettet. Formålet er å støtte kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund og driften av Sandbu i Vågå. Gjennom disse 15 årene har stifteren flere ganger tilført stiftelsen nye midler, slik at den er blitt en betydningsfull bidragsyter til byens kulturinstitusjoner og kunstnere. Mer enn 18 mill. kulturkroner er bevilget.

Personlig var Holm er beskjeden og ydmyk mann som unndro seg offentligheten. Han hadde et minne og en fortellerglede som få andre. Årets høydepunkt var 10 sommeruker på hans kjære Sandbu. Hvert år inviterte han til feiring av Olsok i kapellet, med påfølgende åpen gård og servering. Hans verdibegreper var i sterk grad knyttet til kirken og kirkens kunst og estetikk var en viktig del av hans liv. Han var opptatt av engler og deres beskyttende kraft.

Kjell Holm ble hedret av Ålesund kommune med Den gyldne jugendknute (1998) og Hederspris (2005), av Norsk Kulturarv med Olavsrosa, av Ålesund Rotary med Paul Harris Prize (1995) og med Europa Nostra-medaljen (2003).

Styret og medarbeiderne i hans stiftelse minnes Kjell Holm med takknemlighet for vennskap og den oppgave han har gitt oss. En hedersmann er gått bort. Han vil bli dypt savnet. Kjell Holm ønsket selv en privat bisettelse i stillhet.

Ålesund 6. november 2009

For Stiftelsen Kjell Holm

Kjell Skorgevik