Sandbu

«Gammelgarden» på Sandbu

 

Sandbu Gammelgarden ligger i lia rett opp for riksvegen øst for Vågåmo sentrum. Sommeren 2016 fikk garden ny eier: kunstneren Kjell Erik Killi-Olsen. Stiftelsen Kjell Holm var på dette tidspunkt eier av stedet. Det skjedde ved at Kjell Holm testamenterte stedet til stiftelsen da han døde høsten 2009, 90 år gammel.

Sandbu var et viktig ankerfeste i Norge for Kjell Holm, som levde store deler av sitt voksne liv i utlandet. Her tilbrakte han flere måneder hver sommer, og trivdes godt når han kunne være vert for nære venner.
Kjell Holm hadde fra barndommen et ønske om å bli bonde, og han fikk gården som en gave av sine foreldre i 1943. Det er ingen overdrivelse å si at han gjorde gården til sitt livsverk. Gården har 17 hus, og dertil et kapell bygget i 1967/1968 av Kjell Holm på tomta etter en stavkirke. Kapellet ble tatt i bruk ved Olsok 1969.

Etter mange tiår med pietetsfull restaurering ble både gården fredet av Riksantikvaren. For sitt arbeide med Sandbu Søre ble Holm hedret av Stiftelsen Norsk Kulturarv ved at Sandbu var en av de første gårdene som fikk utmerkelsen ”Olavsrosa”.

Holm mottok også Europa Nostra’s medalje og pris for 2002 – den eneste i Europa det året – for fremragende bygningsmessig bevaring av Sandbu.

Kjell Holm var en ivrig samler, og Sandbu var preget av dette. Ved hans død ble det i en katalogisering gjennomført av Lillehammer museum registrert mer enn 6000 små og store gjenstander, som en dokumentasjon av «samleren Kjell Holm».

I årene etter Kjell Holms død, undersøkte stiftelsens flere mulige driftsformer for Sandbu, men kom i løpet av 2015 til at en ny privat eier ville være den beste løsningen. Dette var også i tråd med Kjell Holms eget ønske for stedet; han klarte bare aldri å finne den rette personen, ifølge ham selv.

Da Stiftelsen vedtok å legge Sandbu ut for salg, ble det en lykkelig løsning at nettopp Kjell Erik Killi-Olsen fattet interesse for stedet.. Som Kjell Holm er Killi-Olsen en betydelig samler, i tillegg til at han allerede har bred erfaring med eldre bygningsmasse gjennom en eiendom han eier i Frankrike. For stiftelsen var ‘den nye Kjell’ derfor en velkommen ny eier og arvtaker etter Kjell Holms verne- og samlerinteresser.

Selv om Sandbu nå er ute av stiftelsens eie, har Sandbu en stor plass i Kjell Holms liv og i stiftelsens historie. Hvis du klikker på bildene under denne teksten, kan du lese mer om Sandbu

Sandbus historie

Sandbu er et av de mest intakte tunene fra 1700-tallet i Gudbrandsdalen, og har en klar struktur med inntun og uttun.

Gården var et av de store maktsentra i Gudbrandsdalen i middelalderen. Den første brukeren som er kjent, er Ivar Gjesling som var lendmann under Magnus Eiriksson i 1177. Denne Ivar kom senere i strid med kong Sverre, men forlikte seg med han og fikk for dette Heimdalen og Heimdalsvatnet i Jotunheimen. Denne gave ble senere årsak til strid mellom Gjeslingene og den såkalte Kvieridderen i Valdres. Ifølge tradisjonen var det etter at Kvieridderen hadde røvet den vakre jenta kalt Skårvangssola fra Gjesling-ridderen og reddet seg unna ved å hoppe over elvejuvet i Sjoa, at dette juvet fikk navnet Ridderspranget.

Sandbu ble delt i to bruk en gang i middelalderen. I 1379 tilhørte garden Halvard Alvsson og hustru Jartrud Pålsdatter. De var barnløse, og Sandbu gikk i arv til Jartruds nærmeste slektning Gunnar Ivarsson. Han døde omkring 1490, og en del av garden, Uppigard-Sør, gikk da til sønnen Ivar Gunnarsson, mens Nerigard –Sør ble overtatt av broren Ommund. Slekten gikk over i bondestanden og mistet sitt adelskap i første halvdel av 1500-tallet. Ivars datter Synne arvet Uppigard-Sør, og det har sittet etterslekt på garden til vår tid. Slekten på Nerigard-Sør døde ut i 1909.

Det gamle tunet på Sandbu Søre Nedre ble målt opp alt i 1860 etter oppdrag fra Fortidsminneforeningen. Garden ble freda allerede i 1923. Da var skipsreder Rudolf Olsen eier. Han gjennomførte betydelige restaureringsarbeider, særlig ble interiørene oppgradert.

Garden har 20 hus, medregnet kapell bygget av Kjell Holm i 1967, et hønsehus av nyere dato og kvernhuset på naboeiendommen som han satte i stand og fikk langtidsleie på. Sandbu Gammelgarden med det freda tunet og et tomteareal på 42 mål ble skilt ut fra Sandbu Søre Nedre i 1977.

Kilde: Vedlikeholdsplan for Sandbu Gammelgarden i Vågå, Maihaugen v/Kjell Marius Mathisen, 2010