Støtte til mange fra Stiftelsen Kjell Holm

Stiftelsen Kjell Holm ga i fjor fire millioner i støtte til kulturelle og allmennyttige tiltak i Ålesund, basert på 100 innvilgede søknader fra lag, foreninger og enkeltpersoner.

I tillegg bevilget stiftelsen til sammen 1,6 millioner kroner til egeninitierte prosjekter og tildelinger.
Utdelingen på bakgrunn av søknader var på samme nivå som i 2016, mens kategorien «egne prosjekter» var ni millioner kroner lavere. Dette skyldes at svært store og kostnadskrevende prosjekter, som byggingen av bankskøyta «Storeggen av Aalesund» og kunsthallen KHÅK, ble fullført i 2016.
– Størrelsen på utdelingene vil variere fra år til år, og stiftelsen er tilfreds med å ha kunnet imøtekomme 100 enkeltsøknader. Støtten til disse håper vi vil bidra til at kulturliv og frivillighet i Ålesund blomstrer, til glede for både byens befolkning og besøkende, sier styreleder Marianne Roald Ytterdal.
Stor bredde
90 av søknadene var støtte til konkrete prosjekter, mens 10 personer fikk innvilget kulturstipend for videreutdanning og dyktiggjøring innen felter hvor søkeren har utvist spesielt talent.
– For prosjektstøtten, er det fortsatt korps, kor og annet musikkliv som utgjør den største andelen, mens teaterrelatert virksomhet og allmennyttige formål også utgjør store poster. Mottakerne av kulturstipender hadde et spenn fra hattekreatører til toppidrettsutøvere, så også her var bredden stor, sier Ytterdal.
Båt og bøker
Stiftelsen kom i 2017 med to nye utgivelser i sin skriftserie. Lokalhistoriker Kjell Skorgevik, som også er nestleder i stiftelsens styre, kom med andre bind om Holm-familien i Ålesund. Boka handler mest om brødrene Aksel og Kjell Holm, og omtaler blant annet deres opphold i New York og deltakelse i verdensmetropolens jetsett-liv på slutten av 1940-tallet.
Årets andre utgivelse var «Bankskøytene – historien», forfattet av Knut Maaseide. Boka inneholder detaljerte opplysninger om 500 skøyter, 80 redere og 800 skippere på bankskøytene som var sentrale i Ålesunds fiskerihistorie i en 50-årsperiode fra 1860..
Atlanterhavsparken og Stiftinga Sunnmøre Museum mottok i løpet av året en million kroner hver i støtte. Dette var midler som ble avsatt i 2016 for årlige utbetalinger i henholdsvis fire og tre år; til støtte for Atlanterhavsparkens «Visjon 2020» og til formidlingsarbeid blant barn og unge, knyttet til «Storeggen av Aalesund».
Stiftelsen Kjell Holms kulturpris på 200 tusen kroner ble i august tildelt lyrikeren Nils-Øivind Haagensen.
Sunn økonomi
Stiftelsens investeringer ga i 2017 god avkastning, med et positivt resultat på 44,8 millioner kroner. Fratrukket tildelinger, støtte, administrasjonskostnader og andre utgiver, ble årsresultatet på 30.9 millioner kroner. Dette er 26,2 millioner kroner lavere enn året før, da blant annet gammelgården Sandbu på Vågå ble solgt.
Stiftelsens frie kapital utgjorde ved årsskiftet 501 millioner kroner, i tillegg til en grunnkapital og en urørlig egenkapital på til sammen cirka 39 millioner kroner.
– Forvaltningen av disse midlene er styrets viktigste oppgave, fordi dette gir grunnlaget for at stiftelsen kan oppfylle sitt formål i et langsiktig perspektiv. I 2017 påbegynte vi arbeidet med en ny investeringsstrategi som vil gjøre stiftelsen enda mer motstandsdyktig i krevende økonomiske tider, sier Ytterdal.
Nytt styremedlem
I 2017 valgte Ørnulf Opdahl å gå av, etter å ha vært i styret siden stiftelsen ble opprettet i 1994. Styret oppnevnte i fjor høst Hans Jørgen Stang, administrerende direktør i UNIFOR og styreleder i Stiftelsesforeningen, som nytt styremedlem.

Kontakt:
Styreleder Marianne Roald Ytterdal, marianne.roald.ytterdal@stiftelsenkjellholm.no